ГIалгIай мотт – Даьла совгIат.

ГIалгIай мотт геттара шира мотт ба аьнна тешал деш ба укх дунен тIа бахаш бола дукха лингвисташ-Iилманхой. Из безаш волчунна, из бувцаш волчунна ховш да, мел мерза, мел къоарга, мел бIаьхий ба из. Даьра ба! Мел хьамсара хиннаб из Даймехках а баьха сибаре бахийта шелал юаш лийнача вай даьшта! Мел гIозадувлаш хинна хургда цар дегаш, из цIаьхха лергах кхийтача! Мел лорабаьб цар из, мел кхобаьб! Цар синошта из сов боча хиннабецарий, цар из вайна совгIат санна хьакховда баь а ца хилча, вай хIанз ховш хургдарий-те из мотт? Даьра хургдацар! Вай мотт лорабе беза вай, вай мотт Iомабе беза вай. Вай мотт бувц беза вай, мехкхой! Дала яхь а, уйла а, сакхетам а совбоаккхалба вайна из кхетаде! /И. В/

* * *
Са наьна мотт! Малав, хьо къе ба, яхар? 
Цунга ях аз: довзац хьона вахар! 
Даьккха тур да из моастагIачунга бувцаш! 
Цун денал дохадеш, син пхаьнаш лувцаш.
Езачунга бувце – ба тайжа шовда. 
Ма кхера хьо цун кIоаргаленга кховда:
Короргда хьона дошув–дотув, зизаш, 
Дог ма Iабба, езар безамах юзаш.
Наьна мотт я даьша хьалъяь ГIала! 
Из вайна совгIата беннаб Дала! 
Цхьаккха хIама дац, халахь, цун маьхе! 
Из я хьона, вай са доалла Даьхе!

/Плиев Мохьмад-Саид/